VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14.09.2000 má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje (zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy bez udání důvodu). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

1. zboží nesmí být použito
2. zboží musí být kompletní
3. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat zpět také originál daňového dokladu - fakturu
5. poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno na částku odpovídající hodnotě zboží
6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!

Při uplatnění nároku na vrácení zboží bez udání důvodu je třeba uplatnit následující postup:

1. Nejprve prosím vyplňte tento formulář vrácení zboží.
2. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem. Vyplněný protokol zašlete emilem na adresu info@kertag.eu dříve, než budete odesílat zásilku se zbožím zpět. Vytištěný a podepsaný protokol a originál daňového dokladu (faktura) musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat vrácené zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození výrobku běhěm přepravy!
3. O vyřizování vrácení zboží Vás budeme následně informovat e-mailem.

Zboží odesílejte na adresu:

KERTAG Petra Boudníková
Chotěvice 317
543 71 Chotěvice

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám plnou kupní cenu zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět.REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, není záruka poskytována, neshoda s kupní smlouvou je vyřízena v souladu s ustanovením z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.ZÁRUKA

Na všechny výrobky zakoupené spotřebiteli je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců podle Občanského zákoníku). Pro nespotřebitele není záruka poskytována. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete na kontaktní adresu výrobek spolu s fakturou nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě, na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Kontaktní adresa / adresa pro zasílání reklamací:
KERTAG Petra Boudníková
Chotěvice 317
543 71 Chotěvice
tel. +420 792 304 752
info@kertag.eu

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela před dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na výrobky z kůže poskytujeme doživotní servis.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud je kupující spotřebitel a vada se projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud jste obdržel/-la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel/-la výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura).

O vyřizování reklamace Vás budeme následně informovat e-mailem. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se na nás telefonicky +420 792 304 752 nebo na náš email: info@kertag.eu.